Projekt 13535 Avslutat Metodikutveckling för undvikande av serieskador

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Övergripande mål i projektet var att minska förekomsten av seriefel relaterade till
nya tekniska lösningar genom att föreslå en systematisk metod för riskbedömning
med fokus på fuktsäkerhet och med ett entreprenörsperspektiv (TE).

Tre delmål sattes upp:
1. Undersöka dagens praxis av hur nya tekniska lösningar introduceras
och bedöms. Beskriva hur nya tekniska lösningar introduceras och bedöms i
byggindustrin idag.
2. Upprätta ett ramverk för riskbedömning. Tillhandahålla ett utvecklat
ramverk för riskbedömning ur ett entreprenörsperspektiv (TE).
3. Utvärdera två fallstudier med ramverket för riskbedömning. Bedöma
potentialen för ramverket för riskbedömning genom att utvärdera två
aktuella fallstudier.

Slutsats från intervjuerna kan sammanfattas i tre huvudpunkter:

• Svag utvärderingsprocess. Tydlighet saknades kring vilka steg som ingick i
en utvärdering och vad dessa steg lämpligen innebär. Ett behov att definiera
olika steg i en utvärderingsprocess, och att stärka dessa identifierades.
• Otillräcklig dokumentation. Tydlighet saknades kring behov av
dokumentation av nya tekniska lösningar, t.ex. dokumenterat underlag och
referensprojekt. Dokumentation och referensprojekt från leverantörer utgör
ofta huvudparten av underlaget för bedömning.
• Referensprojekt utan dokumenterad utvärdering. Tydlighet saknas kring
behov av krav på referensprojekt som används för bedömning. Det finns
tecken på att dessa används utan dokumenterat underlag, vilket i så fall
skulle kunna innebära förutsättningar att skapa seriefel.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare