Projekt 4027 Avslutat VA på entreprenad i sex kommuner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Intresset för att effektivisera den kommunala verksamheten i Sverige fortsätter att vara stort. I en tidigare rapport, VA på entreprenad (jfr SBUF informerar 94:18), gjordes en genomgång av drift- och underhållsavtal. Syftet med den aktuella studien har varit att följa upp några svenska kommuner och en tysk kommun som har överfört drift och underhåll av sina VA-system till privata entreprenörer.

Med bidrag från SBUF och VA-FORSK har arbetet drivits av Göteborgs VA-verk, NCC AB och CTH, institutionen för byggnadsekonomi och byggnadsorganisation. I referensgruppen har företrädare för VA-verket i Helsingborg, Torsås kommun, Härnösands Entreprenad Service och Lunds Universitet deltagit. Studien omfattar erfarenheter från Herrljunga, Härnösand, Malmö, Solna, Vaxholm, Vårgårda och dessutom från Rostock. Intervjuer har gjorts på plats.

I de flesta kommuner fungerar verksamheten efter övergången bra för anställda, entreprenörer och kommuninnevånarna. Själva övergången från kommunal drift till entreprenad kan emellertid leda till problem. Så fort som det uppstod rykten om entreprenadisering, blev det oro bland personalen, och det kunde uppstå en lång period med diskussioner och konflikter innan entreprenören tog vid. Övergångsfasen är därför mycket viktig.