Projekt 11880 Avslutat Teoretisk injekteringskompetens till praktisk tillämpning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Informationen som uppsatsen är baserad på kommer från flera fallstudier som har utförts på ett flertal tunnelprojekt med syfte att studera injekteringsprocessen. För varje fallstudie har hundratals till tusentals injekteringsborrhål studerats.
Injekteringsresultaten inklusive de mätningar som gjordes i samband med injekteringen visar tydligt att de geologiska och hydrogeologiska förhållandena påverkar bruksåtgång och resultatet av injekteringsprocessen. Den tydligaste påverkan på injekteringsresultatet är tätheten på zoner. Ju fler zoner som tunneln korsar desto större bruksåtgång men också större inläckage kan förväntas.

Studierna visar att de geohydrologiska förhållandena kan beskrivas statistiskt med en lognormal fördelning. En enkel metodik för att kurvanpassa datan beskrivs i uppsatsen. Metoden kan användas till att förbättra de geohydrologiska prognoserna vilket i förlängningen kan leda till bättre kalkylerbarhet. För att ytterligare förbättra prognoserna och analyserna för en injektering presenteras en metodik för att skala testresultaten till relevant längd, lämpligen injekteringsborrhålets längd.

Injekteringsprocessen analyserades med ”The Real Time Grouting Control Method” och resultaten visar att denna metod fungerar och är applicerbar. Analyserna visar också att metoden möjliggör en diagnos av möjlig hävning i bergmassan.

För att utvärdera injekteringsresultatet kan den statistiska fördelningen av bergmassans genomsläpplighet (geohydrologiska förhållanden) användas. Eftersom fördelningen är skalad till injekteringsborrhålets längd kan omfattningen av icke tätade sprickor uppskattas för varje injekteringsborrhål. Med detta som bas sätts en gräns för tätheten efter injektering. För att beräkna inläckage efter injektering kan denna metodik användas.

I uppsatsen visas även på ett alternativt synsätt vid beräkning av inläckande vatten. Resultaten har jämförts med verkligt inläckage för några olika projekt vilket visar att resultatet från det nya synssättet är rimligt och jämförbart. Metoden är relativt enkel att använda.
Uppsatsen visar att det finns stor variation på grundläggande egenskaper, mellan olika beräkningsmodeller och inom injekteringsprocessen. Design och utförande bör därför vara anpassningsbara för att säkerställa ett gott resultat med hänsyn till begränsning av inläckage och övergripande ekonomi. För att hantera denna variation rekommenderas att observationsmetoden används i projekten.

Slutredovisningen utgörs av licentiatavhandlingen "Grouting theory and grouting practice, Björn Stille, Chalmers.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare