Projekt 11735 Avslutat Rening av länsvatten vid schakt i finkornigt material

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Ett av villkoren för byggandet av Citytunneln var begränsning av mängden suspenderat material i det vatten som släpps till omgivningen. Att rena vattnet var förknippat med stora kostnader. Projektet syftade till att öka kunskap om att rena vatten från grumlighet. En stor del av arbetet i projektet var provtagning och laboratorieundersökningar av länsvatten från de olika entreprenaderna. Projektet resulterade i handfasta rekommendationer för hur man skall behandla länsvatten som uppstår i samband med schakt i finkorniga material.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Rening av länsvatten vid schaktning i finkornigt material", Malin Norin et al, NCC (108 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare