Projekt 11962 Avslutat 3D istället för 2D

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Fortfarande (våren 2008) används huvudsakligen 2D CAD vid projektering av byggnader. Användandet av 3D CAD ökar. Användandet av 3D-modeller för tidiga kalkyler och tidsplanering under produktion börjar komma.

Ett antal projekt genomfördes under 2007/08 med hjälp av 3D-modellering i projekteringsskedet och som stöd för ?supply management? på byggplatsen. Det framgick att tekniken och arbetssättet innehöll mätbara vinster för projektets totalekonomi. Det var angeläget att dessa vinster kvantifierades och verifierades genom studier av flera projekt. Tekniken gav även uppenbara kvalitetsvinster för slutkund.

Genom att på ett strukturerat sätt mäta och kvantifiera dessa nyttor skapas de nödvändiga incitamenten för att väcka byggherrens engagemang och därmed lägga resurser för ett preciserat kravställande för hur projekteringsresultat ska levereras för såväl byggande som förvaltning.

Projektet studerade nyttan av användning av 3D-modellering i stället för (traditionella) 2D-ritningar för framställning av byggnadsverk (hus). Studien omfattade hela processen från tidigt program till förvaltning.

Slutredovisningen utgörs av forskningsrapporten "BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt : en jämförelse mellan dagens byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM", Rogier Jongeling, LTU.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare