Projekt 13068 Avslutat Automatisk linjejustering vid kompletterande längsgående vägmarkering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Vid utläggning eller reparation av längsgående vägmarkeringar (kantlinjer, mittlinjer, körfältslinjer etcetera) försöker man lägga den nya markeringen ovanpå den gamla. Detta blir inte exakt utan måste trimmas hela tiden under arbetspasset. Detta utförs av en extra person. Det är i längdled som justeringen utförs (framåt eller bakåt). I sidled utförs justeringen av föraren som med hjälp av en riktstång håller fordonet rätt i sidled.

Syftet med denna förstudie var att undersöka realiserbarheten i ett system för att automatiskt detektera befintliga vägmarkeringar för att därigenom kunna styra utläggningen av nya vid reparations- och underhållsarbeten. Tanken var att koppla ihop detekteringsutrustningen med befintlig intermittensbox, det vill säga att "bygga på" ett befintligt system.

Vår förstudie har visat att det är möjligt att automatiskt detektera vägmarkeringar. Det finns naturligtvis i början på ett sådant här arbete vissa kvarstående frågetecken och det har visat sig att vi måste tänka om i vissa frågor.

Arbetsprocessen med att justera läggningen av en viss linje vid reparationsarbete kan, som våra tester visar, helt automatiseras såväl i längdled som i sidled. Övergång mellan olika linjetyper kan delvis automatiseras, men i vissa situationer behövs stöd av en operatör, alternativt att det finns GPS-koordinater som i förväg identifierar start och stopp av en viss linjetyp.

Produktivitetsmässigt ger vår analys att branschen skulle kunna göra en årlig besparing på storleksordningen 12 miljoner kronor genom att använda denna metod.
Vår slutsats är alltså att det finns goda möjligheter att tekniskt realisera ett system idag som för det mesta helautomatiskt, men ibland halvautomatiskt sköter justeringen av utläggningen. Dessutom avlastas föraren genom att justering i sidled sker automatiskt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Automatisk linjejustering vid läggning av längsgående vägmarkering", Thomas Ahlstrand, Per Ljunggren och Klas Rosendal, samtliga Street Smart Equipment AB (19 sidor).

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare