Projekt 12096 Avslutat Simulering av ras i jordmassor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet syftade till att studera vad som krävs för att kunna simulera ras av jordmassor i PC-baserade övningsprogram av den typ som utvecklats i tidigare projekt samt att om möjligt i övningsprogrammet simulera ras av jordmassor.

Att vid IT-baserad utbildning i simulator kunna få till stånd ras av jordmassor i samband med schaktningsarbete, kan på ett påtagligt sätt medvetandegöra framtidens maskinförare om riskerna med schakter med otillräckliga släntlutningar och eller felaktigt placerade schaktmassor. Detta medför både miljönytta och produktivitetshöjande kvalitet i arbetet. En möjlig spinoffeffekt av att utveckla simulering av ras av jordmassor kan väntas vara att det blir lättare att schakta jord i simulatorn vilket i sig skapar förutsättningar för andra produktivitetshöjande övningar.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Simulering av ras i jordmassor", Mats Otterborn, Maskinentreprenörerna (4 sidor).

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare