Projekt 11118 Avslutat Utformning och drift av krossanläggningar - modellbyggande för optimering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers, som syftat till att utveckla riktlinjer och anvisningar för hur en krossanläggning bör utformas och drivas för att kunna möta en varierande kundefterfrågan. Samfinansiering med Sandvik Rock Processing AB och Sveriges Bergmaterialindustri.

Resultaten redovisas i licentiatuppsatsen "Simulation and Optimisation of Crushing Plant Performance", Per Svedensten, Chalmers. samt en svensk sammanfattning Simulering och optimering av krossanläggningars prestanda (16 sid).

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare