Projekt 14143 Avslutat Klimatoptimerade betongbroar – geometri och material

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektresultatet beskriver konstruktionslösningar med ”optimerade” geometrier
som ger betydande materialbesparingar och därmed utsläppsminskningar som
samtidigt uppfyller erforderliga funktionskrav. Dessutom med en tillhörande
produktionsmetodik som fortfarande ger en rimlig tid och produktionskostnad.

Rapporten visar att man kan minska betongvolymerna och därmed tillhörande CO2-
utsläpp väsentligt (storleksordning -30%), och fortfarande uppfylla funktionskrav.
I vissa fall kan avsteg mot bronormen behövas, men detta kan göras genom att påvisa att
alternativ lösning uppfyller funktionen. Hur detta kan göras finns beskrivet i rapporten.
Anledningen att detta inte görs idag är att produktionskostnaden blir större än
materialbesparingen. Med framtidsutsikt om ökande materialkostnad p g a tillhörande
klimatpåverkande utsläpp, kan detta förhållande komma att förändras.

En reduktion av betongvolymer enligt denna rapport, tillsammans med förbättringar av
materialet, s k ”grön betong” [1], bedöms reduktionen kunna ännu större (storleksordning
-50%).

Rapporten kan direkt användas som underlag för implementering i praktiken.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare