Projekt 13124 Avslutat Mot en säker arbetsplats genom att öva arbetsplatsolyckor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Vid bygg och anläggningsprojekt byggs skyddsbarriärer upp som ska förhindra eller begränsa olyckstillbud, exempelvis skyddsutrustning, rutiner och organisation. För att arbetsplatsen ska kunna bygga upp dessa skyddsbarriärer utifrån rätt behov krävs kunskaper och förståelse i det samspel som sker mellan människan, tekniken och organisationen vid arbetsplatserna.

Vi vet att människan uppfattar situationer olika kopplat till den information som gått ut och vilka förutsättningar som råder här och nu. Risken för missförstånd och att fel eller misstag begås är stor. Lägg där till begreppet stress vilken ofta påverkar människan negativt och beskrivs som en viktig faktor då olyckan inträffat.

Organisationen- arbetsplatsen måste försöka bygga upp en gemensam motståndskraft mot tillbud och olyckor. Ett sätt att skapa denna motståndskraft är att kollektivt uppmärksamma att organisationen inte är immun mot tillbud och olyckor. Olyckor kan även inträffa på min arbetsplats!

Att skapa uppmärksamhet kring begreppet arbetsplatsolycka är att försöka motivera arbetsplatsens medarbetare i att som ett första steg diskutera fel och misstag som orsakat en arbetsplatsolycka. Förståelse hur olyckor inträffar och vad de kan innebära för konsekvenser måste skapas för alla.

Nästa steg är att träna och öva personal i att känna igen fel och förebygga, och hantera dessa. Det måste byggas upp en målbild att det värsta kan hända och att en beredskap byggts upp för detta på våra arbetsplatser.

Detta pilotprojekt har i stora delar utgått från teorier från Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning, Riskperception och Interventionsmetoder(2015:7). Metoder och verktyg har översatts, testats av i branschen i ett regionalt pilotprojekt i Västerbotten tillsammans med tre SME-företag.

Rapporten är skriven till branschens små och medelstora företag och ska förhoppningsvis stimulera att på ett enkelt och praktiskt sätt arbeta med riskuppfattning genom övning och med verktyg som begränsar konsekvensen av en arbetsplatsolycka.

Slutredovisning utgörs av rapporten "Att öva mot en säker arbetsplats", utkast till en säkerhetsguide och två webbfilmer. Rapporten har författats av Hans Hedberg, Onsitus.

Youtube- adresser för webbfilmerna:
https://youtu.be/PoXIH1GYEyI
https://youtu.be/VKC6SFqWgBg

Projektansvarig
  • OF BYGG KB
Projektledare