Projekt 12022 Avslutat Utveckling av brandsäker betong - praktiska råd och tips vid provning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Betong som är väldigt tät (till exempel anläggningsbetong med lågt vct) ger spjälkningseffekter vid brand. Spjälkningen orsakas av att ångtrycket i betongen blir för stort i samband med höga temperaturer. En porös betong ger möjlighet till fördelning av trycket men för den täta betongen finns inte denna möjlighet. En lösning till detta problem har visat sig vara att tillsätta plastfibrer i betongen. Dessa fibrer smälter vid brand och antas skapa kanaler för ångtrycket.

Det finns dock praktiska problem som uppdagats när BRO 2004 och Tunnel 2004 börjat tillämpas. Problemet är att normen kräver en minsta mängd plastfibrer på 2 kg/m3 betong, vilket är en väldigt hög dosering som kan påverka utförandet negativt. Denna fibermängd bygger till stor del på erfarenheter från andra länder, bland annat Norge, med helt andra förutsättningar än de vi har i Sverige.

Den höga doseringen av plastfibrer verkar ge problem med bland annat arbetbarhet och höga och varierande lufthalter, vilket kan inverka negativt på hållfasthet och frostbeständighet.

I samband med att allt fler projekt börjar tillämpa de nya normerna uppstår ett stort behov av att upprätta och utföra provningsprogram i varje enskilt projekt till höga kostnader.

Syftet med projektet var att kunna bidra med kunskap så att de normer och krav som behandlar brandsäkerhet i betongkonstruktioner kan utvecklas och bli mer optimala inte minst ur kostnadshänseende. I projektet ingick också att undersöka hur olika doseringar av plastfiber påverkar den färska och den hårdnade betongens egenskaper. Projektet avgränsades till att omfatta endast anläggningsbetong.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utveckling av brandsäker betong - praktiska råd och tips vid provning", Thomas Johansson, Skanska (11 sidor).


Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare