Projekt 13667 Avslutat En effektivare och säkrare kompetenshantering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I utbildningar för bygg- och anläggningsbranschen finns stora utmaningar med:
• Säkerställa identitet och närvaro kring kravställda kompetenser.
• Kompetenssäkra att rätt personal och entreprenörer har fått tilldelad kompetens genom utbildningar, valideringar och certifieringar.
• Underlätta kontroll av att krav för en kompetens är uppfylld.
• Stävja fusk med kompetenser.
• Nyttja befintlig digital teknik och branschgemensamma lösningar

Projektet har tagit fram en metodik/process för att hantera ovan beskrivna utmaningar, detta har sedan legat till grund för skapandet av en ”app” (i en utvecklingsmiljö) som vi sedan testat och utvärderat i ett antal piloter i deltagande organisationer. ”App:en” hade två funktioner/vyer, en för kursdeltagare (Din Kompetens) och en för kursansvarig (Säker kompetens) som sedan användes för att se hur väl olika delar i kompetens-hanteringen kunde kvalitetssäkras.
Projektets huvudfokus har varit att säkerställa något som de flesta troligtvis redan tar för givet fungerar, nämligen att veta:
Vem som har närvarat vid en utbildning mm
När individen kom och gick (att individen var närvarande hela tiden)
Vem som är utbildare och att givna rutiner följs

Den i projektet framtagna lösning/prototypen (app) anses kunna kan skapa avsevärt mervärde om det införs i branschen.


Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare