Projekt 12665 Avslutat Värmepumpsystem för Nära Noll Energi småhus och flerfamiljshus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD 2010/31/EC) kommer troligvis resultera i krav på mycket låg energianvändning i alla byggnader vid ny- och ombyggnad från och med 2021. Detta innebär att byggnaders värmebehov totalt sett kommer att sjunka och att energi för att värma tappvarmvatten kommer att stå för en större del av den totala energianvändningen. Det kan därför komma att krävas en ny generation värmepumpsystem med lägre kapacitet, lägre pris och med en prestanda så att kraven i direktivet om byggnader energiprestanda uppnås.

Det övergripande målet med det projekt som beskrivs i denna rapport var att i samarbete med projektpartners utveckla kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga värmepumpsystemlösningar som uppfyller sannolika krav för framtidens nära-nollenergihus (NNE-hus) och ger byggnaderna förutsättningar att nå plusenerginivåer. I projektet har kravspecifikationer för ett nybyggt NNE-enfamiljshus och för ett nybyggt NNE-flerfamiljshus tagits fram. I dessa specificerades byggnadernas egenskaper såsom exempelvis fysiska dimensioner och värmebehov. Därefter har fysiska värmepumpsystem tagits fram för dessa typhus. Båda de framtagna systemen bygger på systemlösningar med bergvärmepumpar, från- och tillufts-ventilation (FTX) och golvvärme. För de utvecklade systemen har energibesparingspotential samt Life Cycle Cost (LCC) har analyserats. Systemen har även prestandaprovats i SP:s labb i Borås.

Resultatet ifrån energiberäkningarna och provningen visar att det med relativt enkla system och relativt standardiserade NNE-klimatskal på byggnaderna går att nå de av Energimyndigheten (2012) föreslagna kravnivåerna för specifik energianvändning med bred marginal. Analysen av de framtagna värmepumpsystemens LCC visar också på att de är kostnadseffektiva alternativ jämfört med andra uppvärmningsalternativ. För samtliga uppvärmningsalternativ har LCC även beräknats med solceller och solvärme som tillägg och i båda fallen får samtliga uppvärmningsalternativ en lägre LCC än utan tillägget med solvärme och solceller vilket får anses som väldigt positivt för solenergins framtid.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Värmepumpsystem för nära-nollenergi småhus och flerfamiljshus", Martin Persson och Svein Ruud, båda SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (56 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare