Projekt 12913 Avslutat Så bygger vi badrum - från skrivbord till brukare

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Att bygga badrum är komplext och många discipliner är inblandade. Rumstypen har historiskt haft stora garantikostnader kopplade till sig. Denna rapports syfte är att fungera som ett gemensamt hjälpmedel för att ge stöd och vägledning genom hela processen (kravställning, projektering och utförande) vid uppförande av badrum i bostäder.

Det finns flera olika branschregler som byggherrar kan ställa som krav. De kompletterar varandra för det mesta, men det gäller att veta vad man beställer och vilket resultat man kan kräva i slutändan. Problem- och skadeområden har identifierats och utifrån dessa har processer för att minska sannolikheten och konsekvensen av dem identifierats. Många frågor måste upp på bordet redan under projekteringen för att underlätta för produktionen och minska risken för framtida skador. Att samordna och att engagera alla tidigt är en nyckelfaktor. Att skapa tydliga gränsdragningar och tidpunkter för överlämning av information och arbetsmoment är viktigt. Likaså är det viktigt att arbeten utförs rätt enligt gällande branschregler och montagebeskrivningar samt att de valda materialen är godkända tillsammans.

Checklistor för projektering och startmöte badrum har tagits fram med fokus på samordning och för att tidigt identifiera de beslut som många berörs av. Checklistorna går inte in i tekniska detaljer. Dessa framgår av respektive branschregler.

En slutsats i projektet är att vi måste höja kunskapsnivån i hela branschen vad gäller badrumsbyggande. Detta gäller inte bara inom eget fack utan alla behöver en förståelse för helheten. Alla inblandade måste förstå varför saker görs på ett visst sätt och vilka konsekvenserna blir om man gör på ett annat sätt. Med samordning och samarbete från skrivbord till färdigt badrum kan vi tillsammans minska antalet vattenskador i våra badrum.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Så bygger vi badrum - från skrivbord till brukare", Lena Schälin och Elin Eriksson, bägge Skanska (38 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare