Projekt 8011 Avslutat IT Barometern 1998

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Under de senaste två årtiondena har användningen av IT inom byggbranschen utvecklats på bred front. Några exempel på detta är CAD-baserad projektering, informationssökning och kommunikation via internet, intranet och e-post samt datorsystem för administrativa tjänster. Ett fåtal undersökningar har utförts under 80- och 90-talet i syfte att kartlägga denna utveckling. Samtliga av dessa har dock varit studier av engångskaraktär, vilket inte medger ett fullgott underlag för analyser och slutsatser angående hur utvecklingen fortskrider över tiden.

Syftet har varit att utveckla ett undersökningsförfarande för breda och återkommande kartläggningar av IT-läget inom den svenska byggsektorn samt att utföra en första enkätundersökning parallellt med liknande enkäter i Danmark och Finland. Projektet ingår i IT Bygg och Fastighet 2002, ett FoU-program för forskning, standardisering och implementering, och har utförts av Svensk Byggtjänst AB i samarbete med Avdelningen för Byggandets ekonomi och organisation, KTH, och Tyréns AB. Arbetet har finansierats av SBUF och NUTEK.

Ett frågeformulär utvecklades med målsättningen att ge information om

- i vilken omfattning olika IT-hjälpmedel används inom byggsektorn och standarden på dessa hjälpmedel

- hur IT-hjälpmedlen används i det dagliga arbetet

- vilken betydelse IT-hjälpmedlen har för företagens affärsverksamhet

Frågeformuläret bestående av 39 frågor användes för en kartläggning av IT-läget på olika arbetsställen inom byggbranschen vid årsskiftet 1997-98. Undersökningen genomfördes i två omgångar. Dels genom en intervjuenkät som resulterade i 126 svar av 200 tillfrågade, och dels genom en brevenkät som resulterade i 510 svar av 2778 tillfrågade. Samtliga frågor i brevenkäten ställdes även vid intervjuenkäten.

Beträffande användning av IT-hjälpmedel visade enkätsvaren att:

- Datoranvändning är utbredd. Andelen tjänstemän som använde datorer var totalt ca 90 % och bland entreprenörer ca 70 %.

- Förutom bokföring och fakturering var de arbetsmoment som kan skötas med kalkyl- eller ordbehandlingsprogram de mest datoriserade. Där dominerade Microsoft-produkter kraftigt.

- Nära 100 % av de svarande inom konsultbranschen arbetade på företag som hade CAD. Andelen ritningar utförda med CAD var 64 % hos arkitekter och 87 % hos övriga konsulter. AutoCAD med tillämpningar var vanligast.

- Nätverk fanns på de flesta av de företag som svarade på enkätsvaren. Andelen personal med egen e-postadress var drygt 60 %, och över 50 % hade tillgång till internet. 20-40 % av den löpande projektinformationen utväxlades digitalt.

Angående investeringar och effekter sammanfattas enkätsvaren till att:

- IT ger effekt. IT uppges ha gett ökad produktivitet, främst inom allmän administration och projektering. IT medför bättre tillgång till information samt högre kvalitet i utfört arbete.

- Investeringarna i IT förväntas fortsätta öka, med högst prioritet inom dokumenthantering och internet/webbteknik.