Projekt 12156 Avslutat Lågenergihus - en studie av olika koncept/begrepp

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Bebyggelsen står för nästan 40 % av den total energianvändningen i Europa. För att minska miljöpåverkan måste vi minska utsläppen av växthusgaser. Vad beträffar bebyggelsen uppnås detta genom energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi. Olika integrerade byggnadskoncept har tagits fram för att uppnå dessa mål och nya koncept kommer att utvecklas. För att nämna några lågenergihuskoncept, så används begrepp såsom passivhus, solhus, smarta hus, minienergihus, minergiehus, nollenergihus. Ofta är det svårt att skilja på dessa begrepp eller koncept. I de flesta fall finns det dock någon form av definition, som kan uppvisa skillnader från land till land. Byggbranschen har ett behov av ett förtydligande av dessa begrepp. Vad utmärker de olika koncepten och kraven? Finns det stora skillnader mellan olika koncept och länder.
Projektet syftade till att utarbeta en pedagogisk rapport, som redgör för de olika koncepten, systemen och definitionerna för småhus, flerbostadshus och kontorsbyggnader. Arbetet bedrevs med hjälp av sökning på Internet, litteraturstudium och intervjuer.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Lågenergihus - en studie av olika koncept/begrepp", Åke Blomsterberg, LTH, (65 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB /Niklas Sparw
Projektledare