Projekt 11404 Avslutat Handledning för riv- och saneringsentreprenörer, farliga och miljöstörande byggvaror

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram en handledning där sanerare och entreprenörer skall kunna få en snabb inblick i tidstypiska bygg- och installationsvaror och miljörisker som förknippas med dessa. Handledningen kan användas vid rivningsinventeringar, vid planering inför rivning, renovering och ombyggnad, som hjälpreda på byggarbetsplatsen, vid diskussion om risker med beställare, åtgärdsplanering (sanera eller behålla) och vid utbildning och information. Samarbete med White Arkitekter AB och Högskolan i Gävle. Samfinansiering med Formas.

Projektet redovisas i rapporten "Farliga och miljöstörande material i hus (Dag Lundblad och Marie Hult, Formas 2006, 104 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare