Projekt 11447 Avslutat Samordning och styrning av specialentreprenörer i byggprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftade till att sammanställa och utvärdera åtgärder för att effektivisera samarbetet mellan entreprenörer och installatörer samt mellan installatörer. Därmed avses i första hand störande tids- och kostnadskrävande produktionsmoment relaterade till installationssamordningen och till produktionssamarbetet mellan företagen i byggprojektet. Projektet resulterade i en handledning som även utgör ett bra grundmaterial till utbildningsinsatser inom området.
Samarbete med Byggsamverkan i Göteborg AB, FoU-Väst med flera.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Installationssamordning vid projektering och produktion", Lennart Petersson, NVS (163 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • NVS Installation AB
Projektledare