Projekt 12520 Avslutat Installation av LED-belysning vid renovering av moderna kontorslokaler och kulturhistoriska bostadsfastigheter - en förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Förstudiens övergripande mål var att utifrån byggbranschens respektive brukarnas krav och förväntningar ta fram ett konkret beslutsunderlag i form av en LED-lathund som underlättar vid beslut om installation av LED-belysning.
Mer specifikt syftade projektet till att genom en förstudie kartlägga risker och osäkerhetsfaktorer avseende installation av LED-belysning. Det finns i dagsläget brister i kunskapsläget om installation av LED-belysning i moderna kontorslokaler och kulturhistoriska bostadsfastigheter och därför har förstudien avgränsats till dessa två områden.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Installation och kommersiell utvärdering av LED-belysning vid renovering av moderna kontorslokaler och kulturhistoriska bostadsfastigheter", David Börjesson, Energihuset (8 sidor).

Projektansvarig
  • Sh bygg, sten och anläggning AB
Projektledare