Projekt 12521 Avslutat Fånga det industriella byggandet - intervjuer som bas för framtiden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det industriella byggandet i Sverige har under senare år rönt ett ökande intresse. Fortfarande råder tveksamhet kring vad industriellt byggande egentligen innebär. I den här rapporten sammanställs intervjuer med personer som har lång erfarenhet av olika satsningar på industriellt byggande.

Gemensamt kommunicerar intervjuerna ett par teman som sammanfattar vad industriellt byggande omfattar:

- För att industriellt byggande skall fungera måste hela kedjan, från marknadssidan, över projektering, till produktion och montage samt logistik fungera och gå i takt. Det innebär att tekniska lösningar som väljs måste vara robusta och gångbara i alla led. Ofta leder det till att lösningen inte är helt optimal för något led, men det fungerar i kedjan.

- Kopplingen mellan det erbjudande företaget har mot marknaden och de produkter man kan leverera måste vara helt i överensstämmelse med varandra. Säljarbetet i ett industriellt byggande skiljer sig avsevärt från säljarbetet i traditionellt byggande. I ett industriellt byggande handlar det om att arbeta inom byggsystemet tillsammans med kunden och förklara vilka kostnader som uppkommer om man går utanför systemet. I ett traditionellt byggande handlar säljarbetet om att fånga kundens behov och tillfredsställa dem, även om det innebär nya produktionsmetoder.

- Långsiktigheten i en satsning på industriellt byggande kan inte överskattas. Ett företag som satsar måste vara förberett på att de första åren visar sämre ekonomiska resultat. Där måste finnas en tålighet för att orka med utvecklingsinsatser samtidigt som full produktion pågår. Vägen fram till ett fungerande och etablerat koncept måste ske i mindre steg och i en takt så att likviditeten i företaget inte blir lidande.

- Ett unikt erbjudande är inte en fördel för industriellt byggande. Det handlar snarare om att erbjuda en vara som uppfyller alla funktionskrav enligt normen på ett trovärdigt och verifierat sätt. Det unika ligger i själva processen där till exempel korta tider på byggplats kan vara ett erbjudande.

- Relationerna i värdekedjan är mycket långsiktiga i industriellt byggande. Avtal om samarbete skrivs ibland över flera år. Underleverantörerna, både konsulter och materialleverantörer, är ovana att arbeta på detta sätt i byggbranschen. Särskilt konsulternas affärsmodell att ta betalt per timme krockar med långsiktiga samarbeten som bygger på ständiga förbättringar och upprepning av lösningar.

Tidigare modeller för industriellt byggande har lagt för lite fokus på marknadens betydelse, affärsmodeller och kundmöten. Byggare generellt är ovana att hantera marknadsfrågor och att ha kundrelationer som sträcker sig bortom inlämnande och diskussioner kring anbud. Denna ovana kommer sig av att det bara är under de senaste 20 åren som Sverige haft en avreglerad bostadsmarknad. För industriellt byggande är marknadskopplingen om möjligt ännu viktigare och detta område behöver utvecklas avsevärt framgent.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Fånga det industriella byggandet", Helena Johnsson, LTU (59 sidor).

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare