Projekt 12172 Avslutat Carbon footprint från efterbehandling av förorenade områden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

Energiåtgången och utsläpp av växthusgaser som koldioxid och metan kan vara betydande vid genomförandet av efterbehandling av förorenade områden. Åtgärderna kan vara av olika art, till exempel schakt och deponering eller övervakad naturlig nedbrytning. Energiåtgång och utsläpp av växthusgaser varierar bland annat med val av teknik, volym förorenad jord, behov av transporter och återfyllning. Utsläppen kan fortgå under olika tidsperioder, till exempel relativt små utsläpp under flera år vid naturlig nedbrytning av organiska ämnen eller mer eller mindre momentant vid förbränning. Klimatpåverkan genom utsläpp av växthusgaser kan vara en viktig aspekt inför beslut om val av efterbehandlingsåtgärd av ett förorenat område. Det finns dock många andra parametrar som man också behöver ta hänsyn till.

Detta SGF-projekt har genomförts i syfte att ta fram ett lättanvänt, branschgemensamt excelbaserat verktyg för beräkning av utsläpp av koldioxid-ekvivalenter vid efterbehandling av förorenad mark. Verktyget har benämnts "VHGFM" (Växthusgaser - förorenad mark) och beräknar emissioner för olika processteg (moment) som kan ingå i en efterbehandling. Verktyget är främst avsett för att inför en planerad efterbehandling beräkna hur emissionerna av koldioxid-ekvivalenter skiljer mellan olika åtgärdsalternativ eller -metoder. Ledord i arbetet med framtagandet av verktyget har varit: lättanvänt, "neutralt", kombinera olika moment, förenklad livscykelanalys (LCA).

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Verktyg för beräkning av klimatpåverkan vid efterbehandling av Förorenad Mark - Användarhandledning", Björn-Olof Gustafsson, WSP (31 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction
Projektledare