Projekt 13493 Avslutat Osäkerhetsmodeller optimering infrastrukturprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Den algoritm för beräkning av bergmodell med tillhörande osäkerhetskarta som har utvecklats har vid validering mot fem framschaktade och inmätta bergytor befunnits ha en träffsäkerhet på < 1 m. Bättre träffsäkerhet än så är inte rimligt att uppnå för det skandinaviska urbergets överyta och med traditionell omfattning av undersökningsprogram.

I aktuellt projekt har fokus legat på att beräkna den geometriska formen bergyta, med
huvudsakligen Jb-data som indata. Det är önskvärt att utveckla algoritmen både för andra
geometriska ytor, tex underkant torv och underkant lera. För mer direkta bergtillämpningar är geometrier som tex en sprickzons bredd eller mäktigheten på en bergöverytas vittrade zon intressant.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare