Projekt 3074 Avslutat IT-stöd för sammanbyggnad av byggkomponenter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Mer än två tredjedelar av alla byggfel kan betecknas som sammanbyggnadsfel. IT-stöd innebär nya hjälpmedel för att undvika fel, men kräver noggranna analyser för att klassificera och strukturera den information som skall hanteras. Syftet har varit att undersöka om det är möjligt att utarbeta ett IT-baserat system som beaktar de frågor som berör sammanbyggnad av byggkomponenter. Vad fordras av ett sådant system och hur skall sammanbyggnadsproblem struktureras och klassificeras för att kunna hanteras?

Arbetet har genomförts inom forsknings- och utvecklingsprogrammet IT-Bygg vid Institutionen för byggkonstruktion, KTH i samverkan med NCC AB. Ekonomiskt stöd har lämnats av SBUF. Byggfelsundersökningar och andra tidigare studier inom området har granskats. Ett hundratal byggfel har samlats in genom intervjuer, klassificerats och lagts in i en relationsdatabas. En prototyp till ett datorprogram som arbetar mot databasen har utvecklats och testats i byggföretagsmiljö.

Det har visat sig möjligt att klassificera och strukturera byggfel. Klasstabeller, delvis utvecklade ur BSAB-systemet, används för att klassificera fel, aktörer, typfel, utrymmen, byggdelar, funktioner och sammanbyggnadsrelationer. Användartester av det utvecklade systemet tyder på att det bör kunna ge stöd i många arbetssituationer i byggprocessen, såväl i projektering som i byggskedet. Detta förutsätter emellertid en mer omfattande databas med erfarenheter.