Projekt 13878 Avslutat Att installera hälsa - ökat samarbete med installationsföretag och FHV

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Resultaten visade att det fanns exempel på välfungerande samarbeten mellan små
företag och företagshälsor. Dessa samarbeten kännetecknades av att de utvecklat
personliga relationer där de lärt känna varandra vilket skapat tillit och bidragit till
lärande. De avtal som tecknades kunde till viss del anpassas och tjänsteutbudet
var också till viss del anpassat efter bransch eller yrkesgrupp. Utgångspunkten för
samarbetena var hälsoundersökningar men även andra tjänster köptes in vid behov.

En tjänst som framstod som viktig för utvecklingen av samarbetet var rådgivning där kundföretagets representant kunde ringa och ställa frågor till sin kontaktperson hos företagshälsan. En nyckelaspekt som identifierades var återkoppling efter utförd tjänst där företagshälsan hade möjlighet att bidra till kundföretagets arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Resultaten pekade även på att exemplen på välfungerande samarbete mellan små företag och företagshälsovård var undantag.

Projektansvarig
  • AB Infjärdens Värme
Projektledare