Projekt 13290 Avslutat Energianvändning i lågenergiskolor - framtagande av modern och detaljerad brukarindata

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

En minskning av koldioxidutsläppen från den byggda miljön genom att förbättra energieffektiviteten är en viktig del i att minska de globala koldioxidutsläppen, eftersom de stod för nästan 40 procent av de energirelaterade koldioxidutsläppen under 2017.

Det finns sex huvudparametrar som påverkar en byggnads energianvändning utomhusklimat, klimatskal, installationer/energisystem, drift/underhåll, brukarrelaterade aktiviteter och inomhusklimat.

De tre första parametrarna kan klassificeras som tekniska parametrar och dessa har studerats tidigare. För att förbättra en byggnads energieffektivitet ytterligare måste fokus även läggas på de tre sista parametrarna, vilka inte har studerats lika utförligt som de tekniska.
Det övergripande syftet med denna avhandling är att bidra till att uppnå klimatmålet genom att förbättra byggnaders energieffektivitet . Den uppmätta energianvändningen varierar mellan att understiga den beräknade med 44 procent respektive överstiga den beräknade med 28 procent.

Det visade sig att de brukarrelaterade parametrarna hade större påverkan på variationerna i energianvändning än de tekniska parametrarna. Av de studerade parametrarna visade det sig att inomhustemperatur, luftomsättning och ventilationsdrifttid var de brukarrelaterade parametrarna som hade störst inflytande på byggnadernas energianvändning.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare