Projekt 12176 Avslutat Förebyggande åtgärder för skador kring brunnsbetäckningar, beläggningsskarvar och schakter i en kommunal gatumiljö

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Asfaltbeläggningen i den kommunala gatumiljön slits inte enbart av trafiken utan den går även sönder på grund av åldring eller skadas i beläggningarnas svagaste länkar. Beläggningsskarvar, anslutningar mellan olika beläggningsdrag, brunnsinstallationer eller återställningar av ledningsschakter utgör mycket svaga punkter på vägytan där bristfälligt utförande ofta leder till slag- eller potthålsskador. I ett funktionsåtagande är det av största vikt att dessa typer av skador förebyggs i produktionsskedet för att funktionen på vägytan skall kvarstå även efter funktionstidens utgång för att vara kostnadseffektiv för beställaren.
Projektets syfte är att sammanfatta den befintliga kunskapen om beläggningsskador på det kommunala vägnätet i en ”state of the art” och presentera åtgärder och metoder för att minska dessa. Felaktiga installationer av brunnsbetäckningar kostar de kommunala väghållarna cirka 300 miljoner kronor om året och leder till stora störningar i trafikmiljön.

Slutredovisningen utgörs av sammanfattningen "Laga så det håller! Reparation av småskador på kommunala asfaltytor" och en videofilm

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare