Projekt 13325 Avslutat Förbättrad produktivitet inom anläggningssektorn - studier om upphandling och kontraktsstyrning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Nya lösningar och produkter inom infrastruktursektorn behövs för att stärka produktiviteten. Det är lätt att prata om, men värdesätts inte nytänkande i upphandlingen så lönar sig inte innovationer för företagen. Upphandling och kontrakt är mer än bara administration, det är vad som styr om skattebetalarna får ut vad de ska för sina pengar.
Syftet med föreliggande projekt var att i upphandlingar möjliggöra för entreprenörer att uppfylla sin fulla potential och därigenom stärka produktiviteten inom marknaden för transportinfrastruktur.
Projektets upplägg är att referensgruppen, tillsammans med VTI, tar fram frågeställningar som sedan avhandlas av forskarna. Forskningen bedrivs inom VTI:s forskningsämne, "Kontraktsekonomi i transportsektorn" med Johan Nyström (VTI) som forskningsledare. Forskargruppen kompletteras även med tre forskare från branschen. Projektet finansieras från flera källor och löper till 31 dec 2018.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Förbättrad produktivitet inom anläggningssektorn - Studier om upphandling och kontraktsstyrning", Johan Nyström, VTI.

Projektansvarig
  • NCC Infrastructure
Projektledare