Projekt 12527 Avslutat Tillförlitligare sättningsprognoser vid grundläggning med kalkcementpelare

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det aktuella projektet påbörjades 2011 med det övergripande syftet att utveckla en tillförlitligare och mer nyanserad beräkningsmetodik avseende sättningsutvecklingen för väg- och järnvägsbankar grundlagda på kalkcementpelare.

Inledningsvis identifierades och instrumenterades ett antal mätsektioner längs järnvägen Norge-Vänerbanan och fyrfältsvägen E45 mellan Göteborg och Trollhättan. Sedan dess har uppföljningsmätningar utförts vid ett antal tillfällen, samtidigt som tillgänglig information rörande grundförhållandena och väg- och järnvägsbankarnas utformning och grundförstärkning i läget för mätsektionerna samlats in i regi av Trafikverket.

Hittills har inte uppmätts några tydliga "mönster" och/eller uppenbart avtagande sättningshastigheter. Det bedöms att det erfordras en betydligt längre mätperiod än vad som kan anses vara rimligt inom ramen för det aktuella projektet för att erhålla detta och därmed möjliggöra tillförlitliga analyser och välgrundade slutsatser. Projektet slutredovisas därför i form av föreliggande rapport i vilken kortfattat redogörs för de byggnadstekniska förhållandena vid de olika mätsektionerna och redovisas resultaten från sättningsmätningarna.

Rapporten avslutas med en övergripande analys och diskussion. Till detta dokument bifogas filen "Tillförlitligare sättningsprognoser vid grundläggning med kalkcementpelare.zip", vilken i sin tur innehåller kataloger och filer i vilka återfinns insamlad "rådata" avseende de byggnadstekniska förhållandena samt mätresultaten. Därmed möjliggörs/underlättas för kommande uppföljningsmätningar och analyser inom ramen för framtida projekt med fokus på denna fråga.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Tillförlitligare sättningsprognoser vid grundläggning med kalkcementpelare", Torbjörn Edstam, Skanska (34 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare