Projekt 13247 Pågående Revidering av Allmänna bestämmelser för byggnads-, Anläggnings- och Installationsentreprenader AB 04 och Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten ABT 06

Projekttid

Sammanfattning

Nuvarande allmänna bestämmelser har brukats av byggbranschen i cirka 10 år och under den tiden har ett antal domar avgjorts som pekar på att vissa delar i bestämmelserna kan behöva reformeras. Samtidigt har utvecklingen i byggsektorn också medverkat till att nya frågeställningar tillkommit som bör omfattas av standardavtalen. Allmänna bestämmelser AB och ABT ligger till grund för en övervägande del av de kontrakt som idag tecknas mellan byggherre/beställare och entreprenör, däremot inte mellan konsument och entreprenör. Allmänna bestämmelser har en lång historia i svenskt byggande och har visat sig fungera bra som en viktig del svensk byggprocess. Avtalsinnehållet måste dock med jämna mellanrum anpassas till samtiden.

Huvudman för AB och ABT är Byggandets Kontrakts Kommitté, BKK som är en partssammansatt ideell förening bestående av följande medlemmar: Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier och installatörs- företagen och Svensk Teknik & Designföretagen.

Målet med revideringen av de Allmänna Bestämmelserna AB 04 och ABT 06, är "standardavtal i samklang med samtiden". Syftet är att uppnå avtal som främjar hög produktivitet, innovation, kvalitet och kostnadseffektivitet i byggprocessen. Samtidigt ska avtalen främja samarbete med en effektiv kommunikation och lojalitet mellan parterna. Vidare är målet att avtalen är i samklang med obligationsrätten med beaktande av entreprenad- och konsulträttens särdrag. Avtalen ska också vara transparenta och förutsägbara, ha hög kvalitet, vara användarvänliga och ha en optimal riskfördelning och sänka transaktionskostnaderna.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare