Projekt 11938 Avslutat Grundläggning med kohesionspålar belastade med påhängskrafter -uppföljning av verkningssätt och validering av beräkningsmodell

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Samverkan mellan påle och jord är centralt vid grundläggning med kohesionspålar. Ofta belastas pålen i sin övre del av så kallade påhängskrafter då jorden består av svagt överkonsoliderad lera. Genom att utnyttja avancerad numeriska beräkningsmetoder kan man i dag analysera samverkan mellan påle och jord både på ett både realistiskt och effektivt sätt. Ett specialutvecklat FEM-program har därför utvecklats för analyser av grundläggning med kohesionspålar.

Beräkningsverktyget kan användas för att effektivisera grundläggningen med kohesionspålar, men innan detta sker i stor skala är det nödvändigt att validera resultaten mot experimentella resultat. Bro över Kungsbackaån, som ingår i Tölö tvärled, grundläggs med kohesionspålar, där pålarna förväntas bli belastade med stora påhängskrafter. Projektören prognostiserar att till bron anslutande vägbankar ska sätta sig cirka 25 - 40 cm och att bron i möjligaste mån ska följa med i denna sättning. Att tillåta så här stora sättningar vid grundläggning av en bro är relativt ovanligt, men ger samtidigt en unik möjlighet att studera hur en ”kort” kohesionspåle som belastas med påhängskrafter samverkar med omgivande jord.

Beklagligt omintetgjordes verifierande uppföljningar baserad på långtidsmätningar till följd av att den fiberoptiska mätutrustningen fick omfattande skador vid schakt och återfyllnad.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Kohesionspålar med påhängskrafter", Per-Ola Svahn, Peter Claesson och Daniel Isik, samtliga Skanska (31 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare