Projekt 12666 Avslutat Verkliga kostnader för bostadsbyggandet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet var att kartlägga och beskriva verkliga kostnader för bostadsbyggande och vad som främst påverkar dessa kostnader. Samtliga kostnader för en byggherre från idé till inflyttningsklart byggnadsverk benämns i rapporten produktionskostnad. Produktionskostnaden kan brytas ner på tre huvudkostnadsgrupper: byggherrekostnad, byggkostnad och mervärdesskatt. I föreliggande rapport har fokus legat på att studera byggherrekostnaderna och deras andel av produktionskostnaden. Dessutom har ledtider för att genomföra de ingående projekten studerats. Även en sammanställning av kostnadspåverkande faktorer har gjorts.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Verkliga kostnader för bostadsbyggande", Anders Johnsson, KvalitetsKonsult Väst AB (26 sidor och en sammanfattande broschyr).

Projektansvarig
  • Tuve Bygg AB
Projektledare