Projekt 3154 Avslutat Armering i ramhörn

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Boverkets och Vägverkets regler tillåter inte att armering skarvas i broars ramhörn. För plattrambroar med långa spännvidder leder dessa regler till komplicerade armeringslösningar som är svåra att utföra. Syftet med detta forskningsprojekt har varit att ta fram modeller för brottmekanisk analys av ramhörn i broar, så att armeringsutformningen kan förenklas samt arbetsmetoder och arbetsmiljö därigenom kan förbättras.

Med bidrag från SBUF, BFR, Göteborgs Gatu AB och Vägverket har projektet genomförts vid avdelningen för betongbyggnad vid CTH. I en teknikgrupp har Skanska och NCC samt Brosamverkan Väst medverkat. FoU-Väst har utgjort referensgrupp. Materialmodeller baserade på brottmekanisk teori och ickelinjära finita elementanalyser har utnyttjats. Speciellt har mekaniska modeller för gränsskiktet mellan armering och betong utvecklats och implementerats i generella, kommersiella FE-program. Laboratorieförsök med upp till 5,5 m breda och 2 m höga armerade betongramar har utförts.

Resultaten från beräkningar och försök tyder på att det inte innebär någon nackdel att skarva armeringen i ramhörn. Forskningen på området fortsätter i ett nytt projekt.