Projekt 12082 Avslutat Inverkan av klimatförändringar på byggnadsverk och byggande (förstudie)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

De flesta forskare är överens om att en klimatförändring orsakad av mänsklig aktivitet pågår. Dessa pågående och framtida klimatförändringar kan antas komma att ha stora effekter inom samhällsbyggandet. Befintliga byggnader och infrastrukturanläggningar utsätts för påfrestningar som inte förutsågs när de ursprungligen projekterades, och riskerna som är förknippade med detta måste hanteras. Byggnader och anläggningar som uppförs nu byggs normalt för en livslängd på 50 år för byggnader och 120 år för broar men de blir ofta mycket äldre. Byggande och projektering måste därför ta höjd för påverkningar som inte längre kan prognostiseras på basis av historiska erfarenheter av klimat och klimatvariationer. Detta gör att klimatförändringar behöver beaktas över ett långt tidsperspektiv redan i dagens byggande.
Hur klimatet kommer att utvecklas beror i hög grad på politiska beslut som inte kan förutses. Det går därför egentligen inte att göra en prognos utan man arbetar med olika antagna scenarier. IPCC arbetar med sex olika scenarier för globala emissioner som representerar olika grad av utveckling i världen med avseende på utsläpp av växthusgaser. Vidare har man på global nivå använt ett flertal olika klimatmodeller från olika forskargrupper och redovisar resultaten i intervaller baserat på skillnader i utfall från olika modeller.

Generellt kan det konstateras att det finns det många områden inom samhällsbyggandet som baseras på historisk erfarenhet och där man har dåligt grepp om hur känsliga beprövade lösningar och metoder är för mindre förändringar i förutsättningarna. Redan under dagens förhållanden behöver man väsentligt bättre kunskap om säkerhetsmarginaler mot fel med avseende på fuktsäkerhet, energibehov, geotekniska förhållanden, beständighet och underhållsmetoder. Klimatförändringarna accentuerar behovet av riskorienterad forskning inom dessa områden.

Syftet med detta SBUF-projekt var att;
- sammanställa en state-of-the-art över de mest aktuella och relevanta prognoserna om det svenska klimatets framtida utveckling
- genomföra en analys av vilka konsekvenser klimatförändringarna enligt ovan kan få för samhällsbyggandet i allmänhet och för byggindustrin i synnerhet,
- identifiera nya risker och möjligheter för byggindustrin baserat på resultaten från konsekvensanalysen och om möjligt kvantifiera dessa,
- identifiera eventuella brister relaterat till prognostiserade klimatförändringar i nuvarande (till exempel BBR) och kända kommande regelverk så som bl a Eurokoderna samt
- identifiera behov av kunskap och sammanställa ett program med förslag på FoU-projekt som bidrar till att fylla kunskapsbehoven.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Inverkan av klimatförändringar på byggnadsverk och byggande", Ove Lagerqvist, ProDevelopment och Thomas Olofsson, LTU (23 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB/Ove Lagerqvist
Projektledare