Projekt 1026 Avslutat Badrum avluftade via avloppet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Både hyresgäster och fastighetsägare har intresse av att renoveringsprocessen för badrum snabbas upp och förenklas. Så få ingrepp som möjligt utanför själva våtutrymmet är önskvärt. Ett vanligt sätt att ventilera badrum är att koppla samman avluftskanalen med kökets. Då blir man ofta tvungen till en omfattande horisontell kanaldragning. Kanalerna skall ofta dras genom möblerade hallar och liknande utrymmen.

Att justera in de normenliga frånluftsflödena vållade inga problem. Ett mindre läckage av frånluft har noterats i det nedersta badrummet vid provocering av systemet genom forcerad spolning i de båda ovanliggande badrummen. Hyresgästerna har inte klagat över luktproblem. Störningar i avloppsfunktionen, dålig avrinning, utsugning av vattenlås och liknande har inte heller konstaterats. Anläggningen har nu varit i funktion mer an två ar.

Målet har varit att utröna om man genom att avlufta badrum via avloppsstammen kan undvika onödiga ingrepp i utrymmen som inte borde beröras av renoveringen.

Projektet har genomförts av Prefabteknik VVS AB med bidrag från SBUF och i samverkan med SP och Bostads AB Eidar i Trollhättan. Prov har utförts vid renovering av trevånings flerbostadshus i Trollhättan. På tre avloppsstammar, som betjänar tio lägenheter (= en trappuppgång), har man i varje lägenhet gjort en avgrening och anslutit ett frånluftsdon via en vakuumventil. Uppe på vinden står en fläkt som suger frånluften från badrummen via avloppsstammen ut genom en ventilationshuv på taket. I källaren har en tryckutjämnare installerats för att hindra utvädring av det kommunala avloppsnätet.

Efter avslutad installation och efter tre och en halv månads kontinuerlig drift har SP mätt frånluftsflöden, läckage och bedömt risk för dålig lukt i badrum.