Projekt 12396 Avslutat Förstudie, CO2 neutral energilösning för Kristinebergshöjden, Stockholm

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

NCC har studerat en energiteknisk lösning bestående av en stort antal solceller och vindkraftverk som integrerats i byggnaden. Den förnyelsebara tekniken avses utgöra en attraktiv del av arkitekturen samt ge ett markant bidrag till driften av en kylmaskin/värmepump för utnyttjandet av geotermisk energi via borrhål. Den tekniska lösningen kommer att kraftigt reducera byggnadens framtida inköp av energi. Projektet har studerat effekt och energibalanser över året för en större (storleksordningen 1 000 m2) solcellsanläggning och har samtidigt studerat den elenergi som krävs för att driva en värmepump/kylmaskin under de olika driftsfaserna under ett år.
Den föreslagna lösningen är ett stort steg i riktning mot EU:s målsättning på "Near zero energy consumption" för nya byggnader år 2019.
Slutredovisningen utgörs av rapporten "Förstudie koldioxidneutral energilösning för Kristinebergshöjden, Stockholm", Olle Forsberg, NCC (42 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige
Projektledare