Projekt 13808 Avslutat Mervärden i gröna byggnader, förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektets genomlysning visar att Gröna byggnader medför fler mervärden än bara minskade energidriftskostnader och denna studie har funnit över 30 mervärden i gröna byggnader och olika sätt att kategorisera dessa. Olika mervärden bedöms vara intressanta för olika intressenter.

För enbart ett fåtal mervärden har modeller för kvantifiering som kan nyttjas i projekt
funnits. Det behövs mer studier för att definiera kvantifieringsmodeller och mer studier
som kan underbygga de gröna mervärdena.
Bakgrund till projektet: Idag är det vanligt att ambitionsnivån för nya byggnader och renovering av byggnader är att nå en högre energi- och miljöprestanda jämfört med de krav som ställs i gällande regelverk. Dessa byggnader kallas ofta ”gröna byggnader”. Ofta har lönsamhetsanalyser av denna typ av byggnader främst utvärderat ökade investeringskostnader och minskade energidriftskostnader och funnit att det är svårt att motivera ökade investeringar.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare