Projekt 13986 Pågående Effekter av tidsberoende deformationer på anläggningskonstruktioner

Projekttid

Sammanfattning

Projektmål är att:

• Ta fram en översiktlig dokumentation angående konsekvenser ovan för minst 5 applikationer av brostrukturer med de modeller som föreslås i Betonghandbok Material, kommande nyutgåva (se nedan) beträffande krympning – minst 5 modeller. Även tre fall av stomkonstruktion planeras att ingå.

• Ta fram en översiktlig dokumentation angående modellernas tillförlitlighet för minst 3 typer av anläggningsbetong, 2 typer av husbyggnadskonstruktion och minst 5 härdningsförhållanden.

• Ta fram en rekommendation för framtida aktiviteter inom området.

Denna pilotstudie avgränsas till litteraturstudier, analyser och utvärderingar över införlivat data och kunskap. Några försök ingår inte i studien; endast skrivbordsarbete utförs.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare