Projekt 12694 Avslutat Förebyggande tekniskt brandskydd för skolbyggnader - Handbok för projektering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

I Sverige brinner det i minst en skola om dagen och hälften av dessa bränder är anlagda. I många fall resulterar dessa bränder i rökskador och några utbrunna papperskorgar. Det händer dock att slutresultatet är betydligt mer förödande och flera skolor och förskolor blir totalförstörda varje år av anlagda bränder. Till exempel har Göteborgs stad under 2000-talet haft direkta kostnader på mellan 2 och 20 miljoner kronor årligen för anlagda bränder i skolbyggnader. Enligt statistik från Svenska brandskyddsföreningen totalförstördes sex skolor under 2009 och kostnaden för enbart dessa sex bränder var nära en halv miljard kronor vilket var mer än 12 % av den årliga kostnaden för alla bränder i landet.

Forskning om förebyggandet och begränsning av bränder i byggnader har lång tradition i Sverige. Dock är brandskyddet i regel inriktat enbart på att skydda liv och inte egendom och dessutom har man hitintills inte tagit mycket hänsyn till anlagda bränder. Anlagda bränder skiljer sig från andra bränder såtillvida att de kan uppstå där man normalt inte förväntar sig att en brand ska uppstå, till exempel utvändigt invid fasaden, eller genom att initialbranden är kraftigare än normalt, till exempel då brännbara vätskor används.

Det finns flera andra aspekter av brandskydd i skolbyggnader som givetvis är viktiga, som exempelvis utformning av brandcellsgränser, ytskikt och utrymningsvägar. Även placering av sopcontainers och den allmänna utformningen av skolgårdar är viktig för att i möjligaste mån förhindra anlagda bränder. En annan viktigt del är att skapa bra förutsättningar för brandskyddet under driftskedet redan vid projekteringen. En handbok som tar upp utformningen av det totala brandskyddet på skolbyggnader är därför nödvändig och en sådan har tagits tas fram inom projektet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Projektering av brandskydd i skolbyggnader utsatta för anlagd brand" (50 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare