Projekt 11373 Avslutat Uppföljning av E4:an vid Mätstation Eket

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att följa upp nedbrytningsförloppet i en vägkonstruktion och därigenom prediktera vägens framtida tillståndsutveckling. Mätningar av bland annat längs- och tvärgående asfalttöjningar har utförts på en sträcka av E4:an vid Eket som, i samband med utbyggnaden till motorvägsstandard 1996-97, instrumenterades med töjningsgivare. Samfinansiering med Vägverket.

Redovisningen utgörs av rapporten Uppföljning av E4:an vid mätstation Eket, Richard Nilsson, Skanska (32 sid jämte bilagor). Denna den tredje uppföljningen ger värdefulla data för värdering av ingående material, dimensioneringsmodeller etc.

Projektansvarig
  • Skanska Asfalt och Betong, Region Teknik
Projektledare