Projekt 6078 Avslutat Ventilation under tunnel- och bergrumsdrift

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Vid underjordsarbete där framdriften sker genom sprängning krävs en väl fungerande ventilationsanläggning. Det är allmänt känt att ett ökat luftflöde framme vid berggaveln förkortar utvädringstiden, som ofta är en flaskhals i produktionen. Ventilationen förutsätts skydda de anställda från ohälsa. Erfarenheter från Arlandabanan visar att ventilationsanläggningarna inte alltid gav tillräckligt med luft, trots modern utrustning med nyinköpta högtrycksfläktar. Utvädringstiderna blev långa och friskluften tenderade att vända 20-30 meter framför berggaveln och lämna stora områden oventilerade.

Syftet har varit att få fram praktiska och ekonomiska lösningar för god luftomsättning framme vid berggaveln, och därmed bättre arbetsmiljö och bättre driftekonomi vid bergarbeten under jord.

Med bidrag från SBUF har projektet genomförts av Banbrytarna (NCC/Siab) i samarbete med GIA industri ab och Previa. I en referensgrupp har utöver NCC AB och Siab AB även deltagit Peab Väst AB, Skanska Teknik AB och SEKO. Fältförsök har gjorts med olika tekniska lösningar vid tunnelarbetena under Arlandas flygterminaler. Ett omfattande mätprogram har genomförts med flödes-, luftströms- och gasmätningar.

De främsta orsakerna till dåligt luftflöde vid berggaveln var:
- hål på tuben (till följd av skjutskador och andra skador)
- tubände som slutar för långt från berggaveln (i syfte att motverka tubskador)
- tubänden strypt för att öka kastlängden (ger ökat läckage och fel kastriktningar)
- skador på kopplingsring (hanteringsskador, ger stort läckage)

Tekniska lösningar:
1. Ny blixtlåskoppling så att tubänden kan hållas närmare berggaveln. Minskar läckage från skador på tub och skarvar, minskar montagetid.
2. Styrkon ansluts till tubänden. Får luften att lämna tuben rakt fram. Försvårar strypning.
3. Aerodynamiskt utformade spjäll där tuben grenas av. Luftflödet kan fördelas kontrollerat.
4. Riklig (10-15 m³) vattning av salvan. Får snabbt bort kolmonoxid som annars ligger kvar med höga halter under hela utlastningen.

Projektgruppen föreslår också:
- utbildning av personal hos entreprenörer i syfte att öka förståelsen för ventilationens betydelse för både arbetsmiljö och driftekonomi
- framtagning av en ny beräkningsmodell för dimensionering av luftbehovet. Mätvärdena från projektet utgör en bra grund.