Projekt 14318 Pågående Skadeverkan mot byggnad av markvibrationer från sprängning – Modellering

Projekttid

Sammanfattning

Vid sprängning i berg uppstår det en omgivningspåverkan i form av markvibrationer, som i sin tur kan ge upphov till skador hos närliggande byggnader. För att minska risken för sådana skador införs begränsningar på tillåtna markvibrationer, något som i praktiken innebär restriktioner på berguttagets framdrivning. De svenska riktlinjerna anses dock vara föråldrade och kritik har framförts om deras giltighet. Det finns därför en önskan i branschen att uppdatera den svenska standarden baserat på mer moderna rön. För att åstadkomma detta erfordras dock en bättre förståelse för aktuella fenomen, d.v.s. vilken effekt olika typer av parametrar har på skaderisken i en belastad struktur. Projektet syftar således till att ge en djupare förståelse för kopplingen mellan markvibrationer och skador i konstruktioner för en mer tillförlitlig prediktion av skaderisk från sprängning. En mer effektiv framdrift resulterar således i tidsmässiga, ekonomiska och miljömässiga besparingar. I förlängningen förväntas projektet bidra till en kommande revidering av nuvarande riktlinjer i svensk standard SS 460 48 66 avseende sprängningsinducerade vibrationer i byggnader.

Denna standard tillämpas även i Finland, och utgör också grunden för den nyligen omarbetade norska standarden. Det är önskvärt att samordna arbetet mellan de nordiska länderna för att kunna dra nytta av varandras kunskap och på sikt föreskriva en gemensam nordisk standard på området. Detta projekt ämnar bidra till en sådan samordning.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare