Projekt 2110 Avslutat Ytbehandling av betong utomhus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Betongkonstruktioner utomhus kan se grå och trista ut. Kalkutfällningar har blivit vanligare på grund av högre betongkvaliteter. På kontinenten har man ofta målat sina betongbroar med gott resultat. Ytbehandling kan också öka konstruktionens livslängd. Syftet har varit att utarbeta praktiskt användbara rekommendationer för målning av broar och andra anläggningskonstruktioner av betong.

Projektet har genomförts av CBI med bidrag från SBUF, BFR, Måleriutveckling, Alcro Beckers AB, Cementa AB, Nordsjö Nobel AB, Snöland AB och STO Scandinavia AB. FoU Väst med Skanska Väst som initiativtagare har medverkat liksom en ytterligare referensgrupp med deltagare från företag och CTH. En omfattande studie av svensk och utländsk litteratur har gjorts.

De krav som ställs på ytbehandlingar gäller i huvudsak
- utseende
- skydd mot karbonatisering
- skydd mot kloridinträngning och förmåga att hindra betongens vattenabsorption
- vattenånggenomsläpplighet
- vidhäftning
- beständighet
- spricköverbryggande förmåga

Man brukar dela in ytbehandlingar i fyra kategorier efter graden av inträngning i betongen samt skikttjockleken hos den färdiga behandlingen:
1. Impregneringar - icke filmbildande
2. Impregneringar - portätande, helt eller delvis filmbildande
3. Förseglingar - filmbildande
4. Beläggningar

Ytbehandlingen måste ha sådana egenskaper att den kan fylla avsedd funktion. Den skall ha en sådan beständighet i aktuell miljö att avsedd livslängd uppnås. Förutom val av material och inverkan av miljö och annat är livslängden beroende också av underlaget och utförandet. Ytbehandlingen måste gå att reparera eller förnya. Produkten måste kunna påföras under realistiska betingelser med avseende på fukt, temperatur, nederbörd och störningar för omgivningen. Hälsa och säkerhet för personalen och erfarenhet hos denna är viktigt.