Projekt 1112 Avslutat Virkeskrav för väggreglar, golvbjälkar och ytterväggspanel

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

De virkeskrav som redovisats i tidigare studier vid CTH uppfylls många gånger inte av rådande system för sortering. Det är väsentligt att slutförbrukare i byggbranschen kan ställa användarorienterade krav på virkesprodukter, så att producenters och konsumenters önskemål kan avvägas mot varandra. Projektet har syftat till att lämna förslag till upphandlingsregler för trävirke.

Projektet har samfinansierats av SBUF och BFR och genomförts vid CTH. I arbetet har tre referensgrupper deltagit. I den första har byggentreprenörer - FoU-Västföretagen, JM Bygg, NCC, Siab - deltagit. I två andra grupper har byggmaterialhandel och sågverk medverkat. Ett avslutande möte hölls i februari 1993, då även en arbetsgrupp från Träinformation deltog. Diskussionerna vid mötet rörde främst torkning till 15 % eller 18 % fuktkvot samt toleranser för exaktkapade reglar.

Projektets resultat är ett förslag till inköpsregler. Kraven, som skall ses som komplement till ABM 92, är indelade i ett avsnitt med allmänna krav och separata avsnitt för väggreglar, golvbjälkar och ytterväggspanel.