Projekt 3013 Avslutat Renovering av vattenledningar i mark - riktlinjer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Det har saknats handböcker för information och vägledning om valet av metod för schaktfri renovering av vattenledningar. Den första handledningen (VAV P66, se SBUF informerar 90:13) för ledningsrenoveringar gällde avlopp. Syftet har varit att redogöra för möjligheterna att renovera trycksatta ledningssystem och då speciellt vattenledningar. Målgruppen är beställare, konsulter och entreprenörer.

Med bidrag från SBUF, VA-FORSK och Stockholm Vatten från svensk sida har arbetet genomförts som ett skandinaviskt projekt med Rørcentret vid Dansk Teknologisk Institut, Norsk Rørsenter och VBB VIAK. I projektgruppen har även ingått Per Aarsleff A/S, Københavns Vandforsyning, NCC AB, Oslo Vann- og avløpsverk, Christen Ræstad A/S samt Stockholm Vatten AB.

Rapporten berör inledningsvis de krav som bör ställas på en vattenledning vid renovering och metoder för rengöring och undersökning. Faktorer som påverkar valet av metod redovisas samt hur väl de olika metoderna passar till ställda krav och vald ledningssträcka. Tyngdpunkten ligger på beskrivningen av de olika renoveringsmetoderna:

- metoder som kan dimensioneras för invändigt och utvändigt tryck
- metoder som kan dimensioneras för bara invändigt tryck
- beläggningsmetoder.

De metoder som redovisas är:
- kontinuerliga rör
- formpassade rör
- flexibla foder
- flexibel slang
- cementbruksisolering
- epoxibeläggning
- rörspräckning

Dimensioneringsråd lämnas i rapporten.