Projekt 12311 Avslutat Optimerade och standardiserade ljudkrav på flerbostadshus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det behövs bättre verktyg för att kunna ställa balanserade ljudkrav och följa upp dessa i färdig byggnad (boendeundersökningar). Ljudkraven på flerbostadshus är i många avseenden både dimensionerande och kostnadsdrivande. Med rätt utformade ljudkrav ökar möjligheterna för byggbranschen att exploatera tillgänglig mark, utforma byggnader, dimensionera stomkonstruktioner, välja stomkompletteringar och anpassa installationer på ett optimalt och resurssnålt sätt . Samtidigt skall byggnadens bullerskydd utformas så att de boende får en miljö inomhus och utomhus som svarar mot deras förväntningar (kundnytta) och samhällets krav. Det finns signaler från branschen att dagens ljudstandarder för bostäder inte är optimalt utformade och att ljudkraven bör övervägas. Detta yttrar sig bland annat i en flora av specialkrav som läggs till ljudstandardernas krav. Ljudstandarderna uppfattas som alltför komplicerade och man bör se om de kan göras tydligare. Det främsta behovet är därmed att ta fram en uppdaterad ljudstandard som parterna tryggt kan hänvisa till i beskrivningar och projektering, utan egna tillägg eller avsteg. Med stöd av olika kvalitetsnivåer (ljudklasser) i denna standard kan parterna göra en medveten avvägning mellan kundkrav/kundnytta och byggkostnad, det vill säga där man vet vad man beställer och levererar.

Uppföljning av kundernas (boendes) betyg görs idag med enkäter, men dessa kan harmoniseras och förbättras så att de dokumenterar att man uppnått det förväntade "betyget" från de boende på ett systematiskt sätt. Därmed kan fler optimeringar göras framgent.

Projektets delmål var:
- erfarenhetsåterföring från egna projekt: en kunskapsgrund lades i projektet genom att inventera ett antal genomförda byggprojekt med avseende på de ljudkrav som har ställts, vilka konstruktioner som har använts, vilka ljudklasser som har erhållits i de färdiga byggnaderna (genom mätningar och/eller beräkningar) samt vilka betyg de boende i de aktuella husen har gett sina bostäders ljudkvalitet (mätta med enkäter med mera).
- erfarenhetsåterföring genom internationell forskningssamverkan
- påverkan på SIS och ISO att ändra definitionerna av gällande ljudparametrar eller kravnivåer
- påverkan på ISO att ta fram en ny standard för enkäter
- producera en lathund, med förslag till avsteg och tillägg till de standardiserade ljudkraven (i SS 25267).

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Krav på ljudisolering och buller i flerbostadshus - litteraturstudier, enkäter och fältmätningar", Christian Simmons, Simmons akustik & utveckling AB (fem delrapporter).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare