Projekt 12716 Avslutat Brukskontroll av injekteringsmedel med ultraljud i realtid

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I tunnlar och underjordsanläggningar utförs injektering genom att pumpa cementbaserade injekteringsmedel från borrade hål in i formationen, med ett tryck som överskrider rådande vattentryck. Syftet med injekteringen är att minska inflödet av vatten in i anläggningen och att minimera risken för en avsänkning av den omkringliggande naturliga grundvattennivån. Cementbaserade medel används ofta på grund av dess tillgänglighet och relativt låga kostnad. För att erhålla en effektiv tätning krävs en bra spridning av injekteringsbruket vilket påverkas av dess reologiska egenskaper. De reologiska egenskaperna, såsom viskositet och flytgräns, mäts vanligtvis i laboratorium och i viss mån med enkla metoder i fält. Trots att egenskaperna är av fundamentala då det gäller design och utförande, finns det idag ingen metod att mäta egenskaperna kontinuerligt i fält under utförandet. Det finns idag inte heller någon standardmetod för att fastställa injekteringsbrukets flytgräns eller dess variation med tiden.

En slutsats från detta projekt är att det går att mäta de reologiska egenskaperna på cementbaserade injekteringsmedel med ultraljud, kontinuerligt, under pågående injektering i fält. En annan slutsats är att det existerar två olika nivåer på flytgräns, beroende på vilken grad av omrörning som bruket har utsatts för. Ett dimensionslöst nomogram har tagits fram inom projektet för att underlätta valet av rätt nivå vid olika omständigheter. Ur nomogrammet kan deformationshastighet, pluggtjocklek och hastighet bestämmas vid en viss tidpunkt.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Rheology of cement grout –Ultrasound based in-line measurement technique and grouting design parameters, Mashuqur Rahman, KTH.

Projektansvarig
  • SKANSKA
Projektledare
Relaterade projekt