Projekt 8031 Avslutat Kommunalteknisk förvaltning på entreprenad

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Under 90-talet har ökande besparingskrav i Sverige satt ekonomisk press på såväl politiker som tjänstemän. Detta har bland annat lett till att många kommuner försökt hitta effektivare sätt att bedriva sin tekniska verksamhet. Försök med att konkurrensutsätta hela eller delar av den tekniska förvaltningen har genomförts av många kommuner i Sverige. Ett behov har därför uppstått att utreda, belysa och utveckla dessa kommunala drift- och underhållsentreprenader.

Projektets primära syfte har varit att beskriva och analysera ett antal entreprenader inom kommunalteknisk verksamhet, främst ur beställarens, det vill säga kommunens perspektiv. Därutöver har avsikten även varit att utföra en inventering och analys av olika modeller för ekonomisk utvärdering av konkurrensutsättning av drift och underhåll samt att vidareutveckla dagens modeller för upphandling av teknisk förvaltning på entreprenad.

Arbetet har utförts av Skanska AB i samarbete med Luleå tekniska universitet, Härnösands kommun, Göteborgs stad, Västerås kommun, Helsingborgs kommun och Svenska Kommunförbundet med finansiellt stöd från SBUF och Svenska Kommunförbundet.

Sjutton drift- och underhållsentreprenader från Vellinge i Skåne till Härnösand i Ångermanland har ingått i studien. I några av entreprenaderna ingick det i entreprenörens åtagande att ta över kommunal personal under entreprenadtiden och i vissa fall tills vidare. Studien har dock inte berört frågor av arten resursövertagande.

Vid konkurrensutsättning av ett geografiskt avgränsat område av en kommuns drift och underhåll bör det enligt projektrapporten ingå att
- det kommunala redovisningssystemet anpassas så att uppföljning och utvärdering av konkurrensutsättningen blir möjlig

- 1-2 år avsätts för att ta fram förfrågningsunderlaget

- 2-3 månader avsätts för anbudsräkning

- risk och ansvar mellan parterna regleras enligt ABT

- funktionskrav används i möjligaste mån

- ersättningsform väljs med hänsyn till respektive aktivitets kalkylbarhet

- anläggningarnas tillstånd ges en noggrann beskrivning i förfrågningsunderlaget

- entreprenören ges uppdraget att följa upp och dokumentera tillståndsutvecklingen under entreprenadtiden

- utöver de uppgifter som skall levereras enligt entreprenörens kvalitetssäkringsplan sker informationsutbytet mellan beställare och entreprenör via regelbundna möten.

I projektrapporten framhålls även att den ekonomiska utvärdering som utfördes på sex entreprenader visade att övergången till beställar/utförarorganisation med åtföljande konkurrensutsättning resulterade i en sänkning av de direkta produktionskostnaderna för drift och underhåll med 10-30 %.