Projekt 14161 Pågående Revidering av sprutbetongstandarder, år 5

Projekttid

Sammanfattning

Användning av standarder underlättar för såväl byggherrar, projektörer som industri. Standarder används för att effektivt kunna beskriva produkters och tjänsters egenskaper på ett sätt som möjliggör en rättvis, bred och öppen konkurrens. Arbetet med revidering av standarder för sprutbetong bedrivs i en europeisk arbetsgrupp, WG10 inom CEN. Förslag till revideringar kan lämnas av respektive lands expert efter nationellt samråd. Representanten för Sverige har alltså i uppdrag att undersöka vilka uppfattningar som råder om innehållet i de aktuella standarderna och vilka förändringar som önskas eller kan tillåtas.

Utöver reviderade standarder som utgör resultatet av arbetet, skrivs en kortfattad årlig SBUF-rapport som sammanfattar årets arbete. En redogörelse för utfört arbete under senaste året har inlämnats till SBUF.

Projektansvarig
  • BESAB AB
Projektledare
Relaterade projekt