Projekt 12085 Avslutat Kulturens materia: en analys av kulturhusets värdeskapande genom värdebaserad programmering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid Luleå Tekniska Universitet. Projektet har föregåtts av en förstudie (SBUF:s projekt nr 12000, 'Kulturens materia: en analys av kulturhusets värdeskapande') vid Institutionen för samhällsbyggnad i samverkan med Nåiden Bygg, Luleå, och Luleå kommun.

Syftet med projektet var att öka förståelsen för de kritiska faktorer som skapar ett nyttovärde av ett kulturhus för beställare, entreprenörer och brukare genom att utveckla en metod för värdebaserad programmering i vilken beställarens krav kan mätas och värderas med avseende på det tidiga skedet i byggprocessen.

Projektet genomfördes som en fallstudie av kulturhusets programarbete i byggprocessen tidiga skede. En empirisk studie av Kulturens hus i Luleå låg till grund för en jämförelse med andra kulturhus i Sverige.

Projektet behandlade följande frågeställningar:
1) Hur kan programarbetet utvecklas i byggprocessens tidiga skede så att byggprocessens aktörer får bättre kunskaper om byggherrens önskemål och krav?
2) Hur kan byggherrens önskemål och krav formuleras i termer av kundnytta och ökat kundvärde så att byggprocessens aktörer kan bidra till ett ökat kundvärde?
3) Hur kan byggprocessens aktörer bidra med sina kunskaper om byggprocessens genomförandefas till byggherren och därigenom bidra till ett ökat kundvärde?

Projektet syftade även till att bidra med kunskapsutveckling i det nationella nätverket Competitive Building genom aktivt deltagande i dess forskarseminarier.

Sammanfattningsvis har detta projektbidragit till att
- öka förståelsen för programmeringsprocessen i byggsektorn för olika aktörer involverade i ett byggprojekt
- utveckla innovativa kulturella miljöer
- implementera en värdebaserad programmering i kommunala byggprojekt
- bidra till utvecklingen av metoder för planering av offentlig verksamhet

Samfinansierades med Formas/BIC.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Value Creation in Development and Construction of Public Buildings", Kristina Laurell Stenlund, LTU (88 sidor, 6 bilagor och en sammanfattning på svenska).

Projektansvarig
  • Nåiden Bygg
Projektledare