Projekt 13226 Avslutat Automatisk mätning av asfaltprovkroppars resonansfrekvenser för bestämning av styvhetsmodul

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Konventionella laboratoriemetoders kostsamma utrustning och tidskrävande förfarande för styvhetsbestämning av asfalt har motiverat utvecklingen av enklare och mer ekonomiska tillvägagångssätt som prediktiva ekvationer eller resonansbaserade mätmetoder. Modalanalys är en enkel och ekonomisk mätmetod baserad på resonansfrekvensmätningar, som bidrar med förbättrad precision och en länk till styvhetmätningar i fält för oförstörande kvalitetskontroller av beläggningar.
Detta projekt syftade till att automatisera resonansfrekvensmätningarna av asfaltprovkroppar för att ytterligare reducera potentiella operatör- och temperaturrelaterade störningar i provningen. En mätuppställning där flera provkroppar kan mätas vid samma temperatur i ett stängt klimatskåp har utvecklats. Systemet består av en motor för att applicera hammarslag på provkropparna och en motor för att mata fram en ny provkropp efter respektive mätning. En mjukvaruapplikation som kan användas till att styra motorerna och för att samla in data har utvecklats och paketerats till ett användarvänligt format.
De automatiserade mätningarna av frekvensresponsfunktioner bidrar till mycket god repeterbarhet och reproducerbarhet. Dessutom krävs endast en marginell extra utrustningskostnad för att möjliggöra den automatiserade exciteringen av asfaltprovkropparna. Det automatiserade systemet och mjukvaruapplikation bidrar till en enkel mätuppställning som med stor potential kan förenkla styvhetsbestämningen av asfalt. Systemet möjliggör även mätningar av flera provkroppar i samma mätuppställning vilket inte är möjligt med konventionella styvhetsmätningar.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Automatiserad mätning av asfaltprovkroppars resonansfrekvenser", Anders Gudmarsson och Mattias Jakobsson, bägge Peab Asfalt (14 sidor och ett utkast till svensk standard).

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare
Relaterade projekt